SPECIAL TO SEOUL

วีซ่าประเทศฟินแลนด์

 

 

วีซ่าประเทศฟินแลนด์

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

1.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว 1 ใบ (ขนาด 47 mm x 36mm)ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว 1 ใบ (ขนาด 47 mm x 36mm)ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. หนังสือรับรองการทำงาน 
     - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ 
     - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
     - จดหมายรับรองจาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. สำเนากรมธรรม์ ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

  •     สำหรับเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

- สำเนาสูติบัตรและใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชน ที่ไม่ได้เดินทาง กับผู้ปกครอง ตามกฎหมาย

- หลักฐานเกี่ยวกับ อำนาจ ในการปกครอง บุตร จะต้องระบุผู้มีอำนาจ ในการ ปกครองบุตร และต้องออกจาก หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่เยาวชนอยู่ในการปกครองของ บิดาหรือ มารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)

- หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ออกนอกประเทศ (กรณีที่เดินทางกับ บิดาหรือ มาดา ท่านใดท่านหนึ่ง หรือ เดินทางกับบุคคลที่สาม) จะต้องมี หนังสือที่ออกจาก ราชการ อย่างถูกต้อง

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์

10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาในการยื่นคำขอ: 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลารับหนังสือเดินทาง: 13.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์