SPECIAL TO SEOUL

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

 

 

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบ

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.หนังสือเดินทาง และ สำเนาอายุของหนังสือเดินทาง ที่ยังใช้งานได้ จะต้องเกินกว่า ระยะเวลา ที่คาดว่า จะพำนัก อยู่ภายในประเทศ อย่างน้อย 3 เดือน

4.ภาพถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ

5.หลักฐานรับรองการทำงาน หรือสถานภาพการศึกษา
      - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
      - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
      - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6.หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)

7.หลักฐานการจัดเตรียมที่พัก/โรงแรม(ต้องระบุชื่อทุกท่าน ที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ (ตัวจริงและสำเนา)ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเชก

8.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ

9.หลักฐานการประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง(ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,00 บาท ครอบคลุมระยะเวลา ในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเชก

10.หนังสือหรือ จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศ สาธารณรัฐเชก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

**ผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน**

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์

 

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์