SPECIAL TO SEOUL

วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม

 

 

วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศเบลเยี่ยม

1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และ หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี)   พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

3.รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.เอกสารการจองที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)

6.หลักฐานการทำงาน 
     - หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง
     - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
     - จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา

7.หลักฐานด้านการเงิน

8.หลักฐานการเดินทางไป และ กลับ (ใบจองเที่ยวบิน

9.หลักฐานการทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,00 บาท มีอายุใช้ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ เชงเก้น

10.สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

11.หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเบลเยี่ยม (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ :ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ที่ สถานทูตเบลเยี่ยม และ ต้องจองคิวยื่นวีซ่า ผ่านศูนย์บริการข้อมูลวีซ่า ประเทศเบลเยี่ยม (VFS) ก่อนไปยื่นวีซ่าที่สถานทูต

 

หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน ระยะเวลาในการดำเนินการ อนุมัติวีซ่า 3 วัน - 1 เดือน

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเบลเยี่ยม

ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

 

เวลายื่นวีซ่า : จันทร์ - พฤหัสบดี 08.00-15.00น. ศุกร์ 08.00-14.00น.

เวลารับวีซ่า : จันทร์ - พฤหัสบดี 08.00-15.00น. ศุกร์ 08.00-14.00น.

สถานะ : โชว์ตัว

 

**หมายเหตุ การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร**

**การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

 

**การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี**