SPECIAL TO SEOUL

วีซ่าประเทศสวีเดน

 

 

วีซ่าประเทศสวีเดน

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศสวีเดน

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ)

2.แบบฟอร์ม A (วีซ่าธุรกิจ)

3.แบบสอบถาม (วีซ่าธุรกิจ)

4.แบบสอบถาม (วีซ่าท่องเที่ยว)

5.หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน และ สำเนาหน้าแรก รวมถึง หน้าที่มีการต่ออายุ หรือแก้ไข ชื่อ/นามสกุล และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า หากท่านได้ทำ การปลี่ยนเล่มใหม่ ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา

6.รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม จำนวน 1 ใบ ถ่ายมา

ไม่เกิน 6 เดือน

7.สำเนาบัตรประชาชน

8.หลักฐานการทำงาน
     - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
     - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
     - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

9.หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

10.หลักฐานการจอง ที่พัก / โรงแรม

11.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

12.ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

13.สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้

- แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทาง กรณีที่กรอกแบบฟอร์มนี้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือยินยอมจากเขต/อำเภอ 

- หนังสือยินยอม จาก บิดาและมารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา
- หนังสือยินยอม จาก บิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา
- หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ฉบับจริงและสำเนา 
- สูติบัตร

14.หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศสวีเดน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

** หมายเหตุ ปัจจุบันผู้เดินทาง สามารถยื่นขอ วีซ่าสวีเดนได้ 2 ช่องทาง คือ

  • ยื่นด้วยตนเองผ่านทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) ยื่นได้โดยไม่ต้องทำการนัดหมาย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ

  • ยื่นด้วยตนเองตรงกับทางสถานทูตสวีเดน ต้องติดต่อนัดหมายที่ เบอร์โทร 02-118-7005  ยื่นได้เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-10.00น. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วัน

 

**วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง**
**ผู้ถือ หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน**

 

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน

เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาในการยื่นคำขอ: 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลารับหนังสือเดินทาง: 13.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส 1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทร  02-263-7211 (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.) อีเมล์ ambassaden.bangkok-visum@foreign.ministry.se
เว็บ: 
swedenabroad.com/bangkok

 

เวลาทำการ แผนกวีซ่า
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี  เวลา
ยื่นวีซ่า 08.00-10.00น. และเวลารับหนังสือเดินทางคืน 14.00-15.00 น.