บินตรงโดยสายการบินเอมิเรตส์
บินตรงโดยสายการบินไทย
JAPAN RAIL PASS

เดินทางภายในประเทศโดยบางกอกแอร์เวย์