SPECIAL TO SEOUL

วีซ่าประเทศจีน

 

 

 

วีซ่าประเทศจีน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศจีน

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว เปิดใบหน้าชัดเจน ทัดผมเปิดใบหู)

3.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล / สูจิบัตร

4. เอกสารการสำรองบัตรโดยสาร

5. เอกสารการทำงาน

        พนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงานระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน ระบุระยะเวลาในการพำนักที่ต่างประเทศ       

        เจ้าของธุรกิจ : หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน 

โดยระบุชื่อเจ้าของ/ หุ้นส่วน ไว้อย่างชัดเจน (ภาษาอังกฤษ /ไทย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท 

6. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัท หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมทั้งสำเนาเอกสารหนังสือจดทะเบียนของบริษัทที่เชิญ

 

** โปรดระบุ บอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า **

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศจีน

57 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10310

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09.00 – 11.0009.00 – 11.00 น.

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 4 วันทำการ