SPECIAL TO SEOUL

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 

 

 

 

 

 

 

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และหน้าประทับตราต้องว่าง 3 หน้าขึ้นไป  

(ถ้ามีเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ้นท์ดิจิตอล)

3.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล / สูจิบัตร

4.หลักฐานการทำงาน

          พนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงานระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน ระบุระยะเวลาในการพำนักที่ต่างประเทศ       

        เจ้าของธุรกิจ : หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน  โดยระบุชื่อเจ้าของ/ หุ้นส่วน ไว้อย่างชัดเจน (ภาษาอังกฤษ /ไทย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส้วนหรือเจ้าของ            

        นักเรียน/นักศึกษา

·        จดหมายรับรองจากสถาบันศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

·        เอกสารทางการเงินของบิดา มารดา / จดหมายรับรองออกค่าใช้จ่ายจากบิดา มารดา

·        ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ต้องมีใบรับรองบุตร สามารถติดต่อใบรับรอง  ได้ที่สำนักงานเขต / อำเภอ

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ในวันที่ยื่นวีซ่านำสมุดบัญชีธนาคาร ฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย (BANK GUARANTEE)

6. เอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระบุวันเดินทางไป-กลับ.

7. หลักฐานแสดงที่พัก อาทิ เอกสารการสำรองที่พัก หรือ หนังสือเชิญไปพำนักจากเจ้าบ้าน

8. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์

9. ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุ 70 ปีขึ้นไปต้องมีใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดพร้อมประกันการเดินทาง

** โปรดระบุ บอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า **

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลีย

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิต สุขุมวิท ซ. 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

(สถานีรถไฟฟ้านานา ทางออก 3)

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.

ระยะเวลาในการดำเนินการ          : 14 วันทำการ (มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต)