SPECIAL TO SEOUL

วีซ่าประเทศอิตาลี

 

 

 

 

วีซ่าประเทศอิตาลี

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิตาลี

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน (หนังสือเดินทางเล่มเก่า ถ้ามีกรุณาแนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว

3.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล / สูจิบัตร

4.หลักฐานการทำงาน

          พนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงานระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน ระบุระยะเวลาในการพำนักที่ต่างประเทศ

        เจ้าของธุรกิจ : หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน  โดยระบุชื่อเจ้าของ/ หุ้นส่วน ไว้อย่างชัดเจน (ภาษาอังกฤษ /ไทย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส้วนหรือเจ้าของ            

        นักเรียน/นักศึกษา

·        จดหมายรับรองจากสถาบันศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

·        เอกสารทางการเงินของบิดา มารดา / จดหมายรับรองออกค่าใช้จ่ายจากบิดา มารดา

·        ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ต้องมีใบรับรองบุตร สามารถติดต่อใบรับรอง  ได้ที่สำนักงานเขต / อำเภอ

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ในวันที่ยื่นวีซ่านำสมุดบัญชีธนาคาร ฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย (BANK GUARANTEE)

6. เอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร.

7. หลักฐานแสดงที่พัก อาทิ เอกสารการสำรองที่พัก หรือ หนังสือเชิญไปพำนักจากเจ้าบ้าน

8. ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

9. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์

** โปรดระบุ บอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า **

** ระบบการยื่นวีซ่าแบบใหม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ ดังนั้นผู้ยื่นคำร้องต้องมาแสดงตนในวันยื่นวีซ่าด้วยตนเอง**

  

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี

ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10120

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.0008.00 – 16.00 FREE น.

ระยะเวลาในการดำเนินการ          : 15 วันทำการ (มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต)