รายการรอบจานรอบโลก
JAPAN RAIL PASS

วีซ่าประเทศอเมริกา

 

 

 

วีซ่าประเทศอเมริกา

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูป

    ใบหน้าเต็ม ไม่ก้มหน้า ตัวตรง  / (* ในกรณีของการคลุมศีรษะได้ ต้องเป็นผู้ที่มีข้อบังคับทางศาสนา  เท่านั้น )