#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศอินเดีย

 

 

วีซ่าประเทศอินเดีย

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย (บุคคลสัญชาติไทย)

1. หนังสือเดินทางอายุเกิน 6 เดือน ซึ่งมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

2. สำเนาวีซ่าเก่าหากเคยเดินทางไปอินเดีย

3. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

4. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชนของไทย
(เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ - สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนไทยของบิดามารดา หนังสืออนุญาตให้เดินทางพร้อมระบุรายละเอียดการเดินทาง (อาทิ จะเดินทางกับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร หากเดินทางกับผู้ปกครอง/โรงเรียน/คณะทัวร์ ต้องแนบเอกสารของผู้ปกครอง/โรงเรียน/คณะทัวร์มาด้วย)

 

หมายเหตุ

·        - สิทธิพิเศษสำหรับพระภิกษุ/แม่ชี ที่ถือหนังสือเดินทางไทย พระภิกษุ/แม่ชีที่ประสงค์จะเดินทางไปอินเดียเพื่อการจาริกแสวงบุญจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย (บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย)

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว 2 รูป

3. สำเนาหนังสือเดินทาง และหน้าหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าไทยปัจจุบัน 2 ฉบับ

4. แบบฟอร์มอ้างอิง

5. สำเนาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

6. สำเนาการจองโรงแรม

7. การเดินทางเข้าอินเดียสองครั้งติดต่อกันของบุคคลสัญชาติอัฟกานิสถาน จีน อิหร่าน อิรัก ซูดาน ปากีสถาน บังกลาเทศ บุคคลต่างชาติที่มีเชื้อชาติบังกลาเทศและปากีสถาน ต้องเว้นระยะห่าง 2 เดือน

 

** ระบบการยื่นวีซ่าแบบใหม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ ดังนั้นผู้ยื่นคำร้องต้องมาแสดงตนในวันยื่นวีซ่าด้วยตนเอง**

** โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า 

**ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท**

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย อาคารพีเอสทาวเวอร์, ชั้น 10, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ

เวลาทำการ :  08.30 น. - 14.00 น. สำหรับยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร และบริการบัตรสำหรับคนอินเดียโพ้นทะเลและบัตรสำหรับบุคคลเชื้อชาติอินเดียที่สถานทูตฯ  16.30 น. - 17.30 น.สำหรับจ่ายคืนเอกสารกงสุลที่สถานทูตฯ

 

 

 ระยะเวลาในการดำเนินการ : 3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป และ 6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี