#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศกรีซ

 


วีซ่าประเทศกรีซ

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่ากรีซ

1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5ซม.จำนวน 1 ใบ

 

 

3. บัตรประจำตัวประชาชน / สูติบัตร / หนังสือรับรองสถานที่เกิด

*บัตรประจำตัวประชาชน  สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร  ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรสเพิ่มด้วย  สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย(Re-entry visa) (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

4.เอกสารประกอบเพิ่มเติมประกอบใบสมัคร

  • สำหรับเด็ก ให้ยื่นสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ)
  • ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรส (ภาษาอังกฤษ)
  • สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย ให้ยื่น (a) ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี (Work permit) (b) ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Residence permit) และ (c) วีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในประเทศไทย (Re-entry visa) พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง

  • พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และหลักฐานการชำระภาษีเงินได้
  • เจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง)
  • นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  • (หมายเหตุ หลักฐานการทำงานแปลเป็นภาษาอัและมีประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)

6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงิน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัทฯ

7. ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

8. สำเนาการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ

9.หลักฐานการจองโรงแรม หากพำนักบ้านคนกรีก ให้ยื่น จดหมายเชิญตัวจริง ที่ได้รับการรับรอง จากสถานีตำรวจในท้องที่ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารแสดงภาษีรายได้ ของผู้เชิญ พร้อมส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ มาที่แผนกวีซ่าที่กรุงเทพฯ ก่อนจะมาติดต่อยื่นวีซ่า

10.หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง)
  • ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

11.กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญ ระบุชื่อและวันที่เดินทางอย่างถูกต้อง จากบริษัทหรือหน่วยงานที่กรีซ พร้อมส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ มาที่แผนกวีซ่าที่กรุงเทพฯ ก่อนจะมาติดต่อยื่นวีซ่า11. สำเนาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างต่ำมูลค่าเท่ากับ 30,000 ยูโร และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก้น

12.ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอม ให้เดินทางจากบิดาและ มารดา เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศกรีซ

100/41 ชั้น 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

เวลาทำการ: จันทร์ - พุธ 09.30 - 12.30น. และ พฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00น. ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

 

เวลายื่นวีซ่า : 10.00-13.00 น.

เวลารับวีซ่า: 10.00-13.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ:
7-14 วันทำการ