#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศฟินแลนด์

 

 

 

วีซ่าประเทศฟินแลนด์

 

 

 เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

       1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์

       2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่า (ถ้ามี)

       3.  รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว 1 ใบ (ขนาด 47 mm x 36mm)ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

       4. หนังสือรับรองการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  

       5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

       6. หลักฐาน การจองที่พัก/โรงแรม

       7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

       8. สำเนากรมธรรม์ ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

       9. หนังสือเชิญต้นฉบับ ที่ออกโดย บริษัทหรือ หน่วยงานทางกลุ่มเชงเก้น ของประเทศกลุ่มเชงเก้น ที่ระบุข้อมูล ในการติดต่อ (บนจดหมายควรมี หัวจดหมายจากบริษัทหรือ องค์กรที่เชิญ พร้อมทั้งระบุ รายละเอียด ของ ผู้ติดต่อรวมถึง เบอร์โทรศัพท์และ ที่อยู่) จะต้องระบุ ระยะเวลา และ จุดประสงค์ของ การเดินทาง และ ใครเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายให้ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

  

 

สำหรับเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

  •  สำเนาสูติบัตรและใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชน ที่ไม่ได้เดินทาง กับผู้ปกครอง ตามกฎหมาย
  • หลักฐานเกี่ยวกับ อำนาจ ในการปกครอง บุตร จะต้องระบุผู้มีอำนาจ ในการ ปกครองบุตร และต้องออกจาก หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่เยาวชนอยู่ในการปกครองของ บิดาหรือ มารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)
  •  หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ออกนอกประเทศ (กรณีที่เดินทางกับ บิดาหรือ มาดา ท่านใดท่านหนึ่ง หรือ เดินทางกับบุคคลที่สาม) จะต้องมี หนังสือที่ออกจาก ราชการ อย่างถูกต้อง

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์

เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาในการยื่น: 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับหนังสือเดินทาง: 13.00 น. - 16.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์