#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

 

 

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

1.   สำเนาบัตรประชาชน

2.   หนังสือเดินทางและสำเนาอายุของหนังสือเดินทางที่ยังใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3.    ภาพถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ

4.    หลักฐานรับรองการทำงาน หรือสถานภาพการศึกษา

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) 
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5.   หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)

6.   หลักฐานการจัดเตรียมที่พัก / โรงแรม (ต้องระบุชื่อทุกท่าน ที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ (ตัวจริงและสำเนา)ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจ คนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

7.   หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

8.   หลักฐานการ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(ตัวจริงและสำเนา) 2,000,00 บาท 

9.  หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ สาธารณรัฐเช็ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

**ผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน**

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก                      

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 12:00 และ เวลา 13:00 ถึง 16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

       เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์