#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศเดนมาร์ก

 

  

 

วีซ่าประเทศเดนมาร์ก

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน

2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ หน้าที่มีวีซ่า 

3. รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 1 รูป

4. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา

5. หลักฐานการทำงาน

     -    จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ วันหยุด (ภาษาอังกฤษ) 

     -    หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ 

     -    หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 

     -    จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัว และของบริษัท

7. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ ที่ใช้ในการเดินทาง และที่พัก โรงแรม

8. ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

9.  จดหมายเชิญจากบริษัทในเดนมาร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

    - สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ สูติบัตร และหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อ บิดา และ/หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา)

ในกรณีเดินทางคนเดียว

     - หนังสือยินยอมจาก บิดามารดาทั้งตัวจริง และสำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณี เดินทางกับ ผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง                 - หนังสือยินยอมจาก ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งตัวจริง และ สำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณีเดินทางกับ บิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

     - หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งตัวจริง และสำเนา

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก

10/104-106 (801-803) ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาให้บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า: 8.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น. (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุด

เวลารับหนังสือเดินทาง : 13.00 น. – 16.00 น. (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุด