#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม

 

 

วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป

 

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. หลักฐานการจองที่พัก โรงแรม  และหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

5. หลักฐานการทำงาน 

      - หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง 

      - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

      - จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา

9. หลักฐานด้านการเงิน

10. ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

11. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

12. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเบลเยี่ยม (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

 

 

หมายเหตุ

- การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเบลเยี่ยม

อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 ยกเว้นวัน หยุดนักขัตฤกษ์

สถานะ : โชว์ตัว