#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก

 

 

 

  

วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน (หนังสือเดินทางเล่มเก่า ถ้ามีกรุณาแนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 2 รูป

 

 

 

 

4. หลักฐานการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน 

5. หลักฐานการทำงาน

       - หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลา หยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง

       - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

       - จดหมายรับรองจาก สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา

6. หลักฐานด้านการเงิน

7. ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

8. สำหรับผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดาที่รับรอง โดยอำเภอและสูติบัตร (พร้อมสำเนา)

9. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศลักเซมเบิร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ

        - ผู้เดินทางจำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ

       - ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

       - หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน

 

สถานทูตลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG EMBASSY)
ชั้น 17 คิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 .สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
MRT สถานีลุมพินี (ทางออก 2)

เวลาทำการ : เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 .

ระยะเวลาดำเนินการ : 7-14 วันทำการ

สถานะ : โชว์ตัว