#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศสวีเดน

 

 

วีซ่าประเทศสวีเดน

 

 เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศสวีเดน

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม สูง 4.5 ซม จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. หลักฐานการทำงาน

           - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ

           - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

           - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

3.  5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

     6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม และตั๋วเครื่องบิน

     7. ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

     8. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้

                - แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง กรณีที่กรอกแบบฟอร์มนี้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือยินยอมจากอำเภอ

                - หนังสือยินยอม จาก บิดาและมารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา

                - หนังสือยินยอม จาก บิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา

                - หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ฉบับจริงและสำเนา

                - สูติบัตร

     9. หนังสือ หรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศสวีเดน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

** หมายเหตุ ปัจจุบันผู้เดินทาง สามารถยื่นขอ วีซ่าสวีเดนได้ 2 ช่องทาง คือ

ยื่นด้วยตนเองผ่านทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) ยื่นได้โดยไม่ต้องทำการนัดหมาย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ

ยื่นด้วยตนเองตรงกับทางสถานทูตสวีเดน ต้องติดต่อนัดหมายที่

 

เบอร์โทร 02-118-7005  ยื่นได้เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-10.00น. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วัน