#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศสเปน

 


วีซ่าประเทศสเปน

 

 เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าสเปน

1.    หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน (หนังสือเดินทางเล่มเก่า ถ้ามีกรุณาแนบมาด้วย)

 2.    ภาพสี 2 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)

 3.    ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท

 4.    ตั๋วเดินทางไปและกลับจากสเปนหรือในกลุ่มเชงเก้น โดยประเทศสเปนต้องเป็นประเทศหลักในการเดินทาง

 5.    หลักฐานการเงินของผู้เดินทาง

     -    หนังสือรับรองการทำงานตัวจริงเท่านั้น

     -   เอกสารจดทะเบียนบริษัท ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ

     -   หนังสือรับรองสถานะการศึกษา จากสถาบันการศึกษา ในกรณีที่ยังคงสถานะ เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา

     -   จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) 

 6.    ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีเอกสารใบสูติบัตรถ้าในกรณีที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องพร้อมกับผู้ ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอโดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางพร้อมกับใครเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร

**หมายเหตุ เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน**

ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS (Spain Visa Application Center)

BLS International (Thailand) Ltd.

ห้อง 2211 ชั้น 22 อาคาร อินเตอร์เชนจ์ 21 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02-258-3524

เปิด (จันทร์-ศุกร์) 08:30 - 12:00น. และ 13:0016.00น.

 

การกำหนดเวลาเวลารับคืนหนังสือเดินทาง14:00 ถึง 16:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)

Flexi Hours : 08:30 to 12:00 hrs, 13:00 to 14:00 hrs & 16:00 to 17:00 hrs

Submission Time

08:30 ถึง 12:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)

13:00 ถึง 16:00 ชั่วโมง (จันทร์ ถึง ศุกร์)

Prime Time : 16:00 to 17:00 hrs

 

การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันทำการ หรือมากกว่า หลังจากยื่น แล้วแต่กรณี