#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศแคนาดา

 

 

 

   

วีซ่าประเทศแคนาดา

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าแคนาดา

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน (หนังสือเดินทางเล่มเก่า ถ้ามีกรุณาแนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน ใบ ถ่ายไม่เกิน เดือน

 

2. หลักฐานการทำงาน

     - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน
     - ข้าราชการ และ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสาร การอนุมัติให้ลางาน
     - ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ เป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสาร การจดทะเบียนการค้า พร้อมสำเนา
     - จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน (ภาษาอังกฤษ)

3. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรอง จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท

4. จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานที่แคนาดา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอวีซ่าแคนาดา (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ไป ยื่นด้วยตนเอง)

* ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังหรือผู้อื่น จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

              - สำเนาสูติบัตร

              - หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดามารดา

              - สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา

              - หนังสือรับรองการทำงาน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้

              - หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

       * ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

                    - สำเนาสูติบัตร

                    - หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย

                    - สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย

*ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือ มารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แสดงเอกสาร ค.ร. 6 หรือ คำสั่งศาล ที่ระบุว่ามีสิทธิ์ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Canada

อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 เลขที่ 10/198-201สุขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาทำการศูนย์ฯ: 09.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศแจ้งล่วงหน้า)

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: 10.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประการศแจ้งล่วงหน้า)

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ:

อย่างน้อย 12 วันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถานทูต)