#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศโปรตุเกส

 

 

วีซ่าประเทศโปรตุเกส

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศโปรตุเกส

1.        หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน (หนังสือเดินทางเล่มเก่า ถ้ามีกรุณาแนบมาด้วย) 

2.       รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป

     

 

3.        หลักฐานการทำงาน

·         จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน

·         หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

·         จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

4.       หลักฐานการจองที่พัก โรงแรม และหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

5.       หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6.       ประกันการเดินทาง 2,000,000 บาท

 

**ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส ต้องส่งอีเมล์ถึงท่านทูต แจ้งวัตถุประสงค์ ในการขอวีซ่า

ที่อีเมล์ ambassador@embassyofportugal.co.th การยื่นขอวีซ่า จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอีเมล์ตอบกลับ    จากทางสถานทูตเท่านั้น**


ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โปรตุเกส ประจำประเทศไทย

26 ซ.กัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500


ระยะเวลาในการดำเนินการ และ อนุมัติวีซ่า 15 วัน