#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศจีน

   

 

 

     

วีซ่าประเทศจีน

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศจีน

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน

2. ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดังรูปตัวอย่าง หรือรูปถ่าย 2 นิ้ว 2ใบ

 (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว เปิดใบหน้าชัดเจน ทัดผมเปิดใบหู)

 

 

 

 

3.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล / สูติบัตร

4. เอกสารการสำรองบัตรโดยสาร

5. เอกสารการสำรองห้องพัก

5. เอกสารการทำงาน

        พนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงานระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน ระบุระยะเวลาในการพำนักที่ต่าง  ประเทศ       

        เจ้าของธุรกิจ    : หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน 

โดยระบุชื่อเจ้าของ/ หุ้นส่วน ไว้อย่างชัดเจน (ภาษาอังกฤษ /ไทย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท 

6. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัท หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมทั้งสำเนาเอกสารหนังสือจดทะเบียนของบริษัทที่เชิญ

 

** โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า **

 


ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศจีน

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาทำการ : วันจันทร์ วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เวลารับยื่นใบคำร้อง :9:00 น.- 15:00 น.

(คำร้องประเภทด่วน และด่วนพิเศษกรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)

เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.

(คำร้องประเภทด่วนพิเศษสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.) 

เคาท์เตอร์ที่ให้บริการรับคำร้องประเภทด่วนพิเศษ

(รับเอกสารคืนภายใน 15.30 น.ของวันเดียวกัน ยื่นแบบฟอร์มคำร้องภายในเวลา 11:00 น.)

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 4 วันทำการ