#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

  

 

 

 

 

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และหน้าประทับตราต้องว่าง 3 หน้าขึ้นไป

(ถ้ามีเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 

(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เป็นภาพสี พื้นหลังสีขาว ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ้นท์แบบดิจิตอล)

 

 

 

 

3.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล / สูจิบัตร

4.หลักฐานการทำงาน

  พนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงานระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน ระบุระยะเวลาในการพำนักที่  ต่างประเทศ

                เจ้าของธุรกิจ : หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน  โดยระบุชื่อเจ้าของ/ หุ้นส่วน ไว้อย่างชัดเจน (ภาษาอังกฤษ /ไทย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส้วนหรือเจ้าของ           

         นักเรียน/นักศึกษา :

     - จดหมายรับรองจากสถาบันศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

     

     - เอกสารทางการเงินของบิดา มารดา / จดหมายรับรองออกค่าใช้จ่ายจากบิดา มารดา

          - ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ต้องมีใบรับรองบุตร สามารถติดต่อขอใบรับรองได้ที่สำนักงานเขต / อำเภอ

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ในวันที่ยื่นวีซ่านำสมุดบัญชีธนาคาร ฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย (BANK GUARANTEE)

6. เอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระบุวันเดินทางไป-กลับ.

7. หลักฐานแสดงที่พัก อาทิ เอกสารการสำรองที่พัก หรือ หนังสือเชิญไปพำนักจากเจ้าบ้าน

8. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์

9. ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

10.จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษและอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

11. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองมาประกอบด้วย

 12. จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษและอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

13. จดหมายเชิญจากบริษัท หรืองค์กรใน นิวซีแลนด์

** โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า **

**หมายเหตุ : การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

 

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์

(TT VISA SERVICE CENTRE )

40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel: 02-236-7138

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ          : 10 วันทำการ (มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต)