#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

   

 

 

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และหน้าประทับตราต้องว่าง 3 หน้าขึ้นไป 

(ถ้ามีเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ้นท์ดิจิตอล)

 

 

3.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล / สูจิบัตร

4.หลักฐานการทำงาน

          พนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงานระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน ระบุระยะเวลาในการพำนักที่ต่างประเทศ      

          เจ้าของธุรกิจ    : หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน  โดยระบุชื่อเจ้าของ/ หุ้นส่วน ไว้อย่างชัดเจน (ภาษาอังกฤษ /ไทย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส้วนหรือเจ้าของ           

         นักเรียน/นักศึกษา

           - จดหมายรับรองจากสถาบันศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

           - เอกสารทางการเงินของบิดา มารดา / จดหมายรับรองออกค่าใช้จ่ายจากบิดา มารด

           - ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ต้องมีใบรับรองบุตร สามารถติดต่อใบรับรอง  ได้ที่สำนักงานเขต / อำเภอ

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ในวันที่ยื่นวีซ่านำสมุดบัญชีธนาคาร ฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย (BANK GUARANTEE)

6. เอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระบุวันเดินทางไป-กลับ.

7. หลักฐานแสดงที่พัก อาทิ เอกสารการสำรองที่พัก หรือ หนังสือเชิญไปพำนักจากเจ้าบ้าน

8. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์

9. ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุ 70 ปีขึ้นไปต้องมีใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดพร้อมประกันการเดินทาง

** โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า **

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลีย

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิต สุขุมวิท ซ. 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

(สถานีรถไฟฟ้านานา ทางออก 3)

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

เวลายื่นใบสมัคร : 08.30 น. 15.00 น.

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.

ระยะเวลาในการดำเนินการ  : 14 วันทำการ (มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต)