#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศฝรั่งเศส

   

 

 

 

 

วีซ่าประเทศฝรั่งเศส

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน (หนังสือเดินทางเล่มเก่า ถ้ามีกรุณาแนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว 

 

 

3.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล / สูจิบัตร

4.หลักฐานการทำงาน

          พนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงานระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน ระบุระยะเวลาในการพำนักที่ต่างประเทศ

          เจ้าของธุรกิจ    : หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน  โดยระบุชื่อเจ้าของ/ หุ้นส่วน ไว้อย่างชัดเจน (ภาษาอังกฤษ /ไทย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส้วนหรือเจ้าของ           

        นักเรียน/นักศึกษา

           - จดหมายรับรองจากสถาบันศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

           - เอกสารทางการเงินของบิดา มารดา / จดหมายรับรองออกค่าใช้จ่ายจากบิดา มารดา

           - ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ต้องมีใบรับรองบุตร สามารถติดต่อใบรับรอง  ได้ที่สำนักงานเขต / อำเภอ

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ในวันที่ยื่นวีซ่านำสมุดบัญชีธนาคาร ฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย (BANK GUARANTEE)

6. เอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร.

7. หลักฐานแสดงที่พัก อาทิ เอกสารการสำรองที่พักที่ยืนยันจากทางโรงแรม หรือ หนังสือเชิญไปพำนักจากเจ้าบ้าน

8. ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

9. ตารางการเดินทางในประเทศฝรั่งเศส

** โปรดระบุ บอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า **

** ระบบการยื่นวีซ่าแบบใหม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ ดังนั้นผู้ยื่นคำร้องต้องมาแสดงตนในวันยื่นวีซ่าด้วยตนเอง**

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส TLSCONTACT

ชั้น 12 อาคารสาธร ซิตี้ ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.3016.00 น.

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ          : 15 วันทำการ (มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต)