#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศอิตาลี

        

 

 

วีซ่าประเทศอิตาลี

   

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิตาลี

1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานเกิน 6 เดือนขึ้นไป (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย) 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

 

3.หลักฐานการทำงาน  

-    ในกรณีที่เป็น พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น **จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)**   

-    ในกรณีที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน  

-    ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 4.หลักฐานการเงิน (จากทางธนาคารจะต้อง มีอายุไม่เกิน 7 วัน ณ วันยื่นขอวีซ่า)  

     -  Statement ตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้  

      -   Bank Certificate ตัวจริง ที่ทางธนาคารออกให้

5.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และหลักฐานการจองที่พัก

6.โปรแกรมแผนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

7. ประกันการเดินทาง 2,000,000 บาท

8.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ใบสมรส / ใบหย่า 

  

**เอกสารทุกอย่าง แปลเป็นภาษาอังกฤษ **

**เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้**

 

 ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี

สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C  191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เวลาทำการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 15 วันทำการ (มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต)