#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศอเมริกา

 

 

 

วีซ่าประเทศอเมริกา

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูป

    ใบหน้าเต็ม ไม่ก้มหน้า ตัวตรง  / (* ในกรณีของการคลุมศีรษะได้ ต้องเป็นผู้ที่มีข้อบังคับทางศาสนา  เท่านั้น )

 

 

 

 

3.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล / สูจิบัตร

4.หลักฐานการทำงาน

          พนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงานระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน ระบุระยะเวลาในการพำนักที่ต่างประเทศ

        เจ้าของธุรกิจ : หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน  โดยระบุชื่อเจ้าของ/ หุ้นส่วน ไว้อย่างชัดเจน (ภาษาอังกฤษ /ไทย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส้วนหรือเจ้าของ            

        นักเรียน/นักศึกษา

  • จดหมายรับรองจากสถาบันศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ
  • เอกสารทางการเงินของบิดา มารดา / จดหมายรับรองออกค่าใช้จ่ายจากบิดา มารดา
  • ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ต้องมีใบรับรองบุตร สามารถติดต่อใบรับรอง ได้ที่สำนักงานเขต / อำเภอ

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ในวันที่ยื่นวีซ่านำสมุดบัญชีธนาคาร ฉบับจริงหรือหนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย (BANK GUARANTEE)

6. เอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร.

7. หลักฐานแสดงที่พัก อาทิ เอกสารการสำรองที่พักที่ยืนยันจากทางโรงแรม หรือ หนังสือเชิญไปพำนักจากเจ้าบ้าน

8. ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

9. ใบรับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์

10. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์

     

      ** โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า **

 

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

95 ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ  : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต