#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

วีซ่าประเทศเยอรมัน

        


  

วีซ่าประเทศเยอรมัน

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเยอรมัน

1. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม.สูง 4.5 ซม.จำนวน 2ใบ

 

 

3.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล / สูจิบัตร

4.หลักฐานการทำงาน

          พนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน ระบุระยะเวลาในการพำนักที่ต่างประเทศ

        เจ้าของธุรกิจ : หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน  โดยระบุชื่อเจ้าของ/ หุ้นส่วน ไว้อย่างชัดเจน (ภาษาอังกฤษ /ไทย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส้วนหรือเจ้าของ            

        นักเรียน/นักศึกษา

  • จดหมายรับรองจากสถาบันศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ
  • เอกสารทางการเงินของบิดา มารดา / จดหมายรับรองออกค่าใช้จ่ายจากบิดา มารดา
  • ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ต้องมีใบรับรองบุตร สามารถติดต่อใบรับรอง ได้ที่สำนักงานเขต / อำเภอ

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ในวันที่ยื่นวีซ่านำสมุดบัญชีธนาคาร ฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย (BANK GUARANTEE)

6. เอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร.

7. หลักฐานแสดงที่พัก อาทิ เอกสารการสำรองที่พักที่ยืนยันจากทางโรงแรม หรือ หนังสือเชิญไปพำนักจากเจ้าบ้าน

8. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000.- เหรียญยูโรและต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย 

 9.  สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง

10.  หนังสือหรือจดหมาย เชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

** ระบบการยื่นวีซ่าแบบใหม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ ผู้ยื่นคำร้องต้องมาแสดงตนในวันยื่นวีซ่าด้วยตนเอง**

** โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า **

  

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน

เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 .

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 3-5 วันทำการ (มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต)